<img alt="" src="https://secure.tube6sour.com/222848.png" style="display:none;">

A Geomant weboldal felhasználási feltételei

A jelen felhasználási feltételek az itt hivatkozott minden más dokumentummal együtt meghatározzák a jelen www.geomant.com weboldal (a továbbiakban a „Honlap”) Ön általi használatának feltételeit. Kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználási feltételeket, hogy biztosan megértse azokat. Amikor Ön első alkalommal használja a Honlapot, úgy tekintjük, hogy beleegyezik a jelen felhasználási feltételek betartásába, és kötelezőnek ismeri el azokat. Ha nem egyezik bele a jelen felhasználási feltételek betartásába, illetve nem ismeri el azokat kötelezőnek, azonnal le kell állítania a Honlap használatát.

Meghatározások és értelmezések

A jelen felhasználási feltételekben a következő kifejezések a következő jelentéssel bírnak, kivéve ha a szövegkörnyezet mást követel meg:

Tartalom: minden szöveg, kép, hanganyag, videó, szkript, kód, szoftver, adatbázis és bármely más számítógépen tárolható formájú információ, amely a Honlapon megjelenik vagy annak részét képezi;

Mi/Rólunk: Geomant, egy Angliában, Geomant UK Ltd néven bejegyzett korlátolt felelősségű társaság; székhelye: Turnpike Gate House, Alcester Heath, Alcester, Warwickshire, B49 5JG.

A www.geomant.com Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Geomant UK Ltd, amely Angliában az 5323859 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat; székhelye: Turnpike Gate House, Alcester Heath, Alcester, Warwickshire, B49 5JG, Egyesült Királyság.

Rólunk szóló információk

Hozzáférés a Honlaphoz

A Honlaphoz való hozzáférés ingyenes. A Honlap semmilyen részének használata, illetve az ahhoz való hozzáférés nem igényel semmilyen befizetést.

A Honlap eléréséhez szükséges minden intézkedés megtétele az Ön felelőssége.

A Honlaphoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, „ahogy van”, illetve „ahogy rendelkezésre áll”. Bármikor előzetes nélkül módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Honlapot (vagy annak bármely részét). Semmilyen módon nem vállalunk felelősséget azért, ha a Honlap (vagy annak bármely része) bármikor bármilyen időtartamra nem elérhető.

Szellemi tulajdonjogok

A Honlapon szereplő minden Tartalom, valamint a Tartalmakban rejlő szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok a Mi tulajdonunkat képezik vagy Mi licenceltük, kivéve ha másképp jelöltük meg. Minden Tartalmat a hatályos egyesült királyságbeli és nemzetközi, szellemi tulajdonjogról szóló jogszabályok és egyezmények védenek. Minden jog fenntartva.

Az alábbiakban felsorolt jogi nyilatkozatok figyelembevételével tilos a Honlap Tartalmát sokszorosítani, másolni, terjeszteni, eladni, bérbe adni, licencelni, tárolni és bármilyen módon újrafelhasználni, kivéve, ha erre kifejezett írásbeli engedélyt adunk.

Jogosult a következőkre:

a Honlaphoz való hozzáférés, annak megtekintése és használata egy böngészőben (ideértve a más típusú szoftverekbe vagy alkalmazásba beépített böngészési funkciókat is);

a Honlap (vagy bármely részének) letöltése cache-elés céljából;

oldalak nyomtatása a Honlapról;

kivonatok letöltése a Honlap oldalairól; és

oldalak elmentése a Honlapról későbbi és/vagy offline megtekintés céljából.

Minden esetben el kell ismernie a státuszunkat, hogy a Honlapon lévő Tartalom tulajdonosai és szerzői Mi vagyunk (illetve adott esetben a megjelölt licencbe adók).

Nem használhatja a Honlapról elmentett vagy letöltött Tartalmakat kereskedelmi célokra anélkül, hogy arra előzetesen Mi (illetve adott esetben a licencbe adók) licencet adtunk volna. Ez nem tiltja a Honlaphoz való hozzáférést, annak megtekintését és használatát általános információs célokra akár vállalkozások, akár fogyasztók által.

A jelen felhasználási feltételekben semmi sem korlátozza vagy zárja ki a szerzői jogokról, formatervezési mintákról és szabadalmakról szóló 1988. évi törvény III. fejezetének (A szerzői joggal védett művekkel kapcsolatban megengedett cselekmények) rendelkezéseit, amelyek különösen a következőkre vonatkoznak: ideiglenes másolatok készítése; személyes másolatok készítése magáncélra; kutatás és magántanulmányok; másolatok készítése szöveg- és adatelemzés céljából nem kereskedelmi kutatásokhoz; kritika, áttekintés, idézés és hírek; karikatúra, paródia vagy utánzat; valamint a szerzői joggal védett anyag véletlen beillesztése.

A Honlapra mutató linkek

Létrehozhat a Honlapra mutató linket, amennyiben:

tisztességes és jogszerű módon teszi azt;

nem olyan módon teszi azt, hogy az bármilyen formában társulást, támogatást vagy jóváhagyást sugall részünkről, ha ilyen nem létezik;

nem használja a Honlapon megjelenített logókat vagy védjegyeket a Mi kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül; és

nem olyan módon teszi azt, ami arra számít, hogy rontja a hírnevünket vagy tisztességtelen módon kihasználja azt.

Más oldalakra mutató linkek

A Honlap más oldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Ezek az oldalak nem állnak a Mi irányításunk alatt, kivéve ha ezt kifejezetten kijelentjük. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek oldalainak tartalmáért. A másik oldalra mutató link szerepeltetése a Honlapon csupán információs célokat szolgál, és nem jelenti azt, hogy egyetértünk magukkal az oldalakkal vagy az azokat irányítókkal.

Jogi nyilatkozatok

A Honlap Tartalma nem képez olyan tanácsot, amelyre támaszkodnia kell, csupán általános információs célokat szolgál. Mindig kérje szakember vagy szakértő tanácsát, mielőtt intézkedéseket tesz a Geomant weboldalon található információkkal kapcsolatban.

Nem állítjuk, és nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy a Honlap megfog felelni az Ön igényeinek, hogy nem sérti harmadik felek jogait, hogy kompatibilis lesz minden szoftverrel és hardverrel, illetve hogy biztonságos.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy a Honlap Tartalma teljes, pontos és naprakész legyen. Ugyanakkor azonban nem állítjuk, és nem vállalunk semmilyen (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát arra, hogy a Tartalom teljes, pontos és naprakész.

Felelősségvállalás

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárjuk a felelősséget minden felhasználóval szemben a következőkért: szerződésben előre látható vagy egyéb módon bekövetkező veszteség vagy kár; károkozás (ideértve a gondatlanságot); a törvényben előírt kötelezettség megsértése, illetve egyéb a Honlap használatából (vagy használhatatlanságából), a Honlapon lévő Tartalom használatából vagy arra való támaszkodásból származó vagy azzal összefüggő veszteség vagy kár.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden olyan állítást, jótállást és (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát, ami a Honlapra vagy az ott található Tartalomra vonatkozik.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget profit, értékesítés, üzleti tevékenység vagy bevétel kieséséért; üzleti lehetőség, cégérték vagy jó hírnév elvesztéséért; várható megtakarítások elvesztéséért; az üzletmenet megszakadásáért; illetve bármilyen közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért.

Minden ésszerű készséggel és gondossággal dolgozunk annak biztosításán, hogy a Honlap mentes legyen a vírusoktól és más kártevőktől. Nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan veszteségért vagy kárért, amelyet vírus vagy más kártevő, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás, illetve más káros anyag vagy esemény okozott, amely káros hatással lehet a hardverre, szoftverre, adatokra vagy más anyagokra, és amely a Honlap vagy a Honlapon hivatkozott bármely más oldal használatából ered (ideértve bármely Tartalom letöltését onnan).

Nem vállalunk semmilyen felelősséget, amely a Honlap bármilyen meghibásodásából vagy elérhetetlenségéből ered, amely külső okokból származik, ideértve korlátozás nélkül az internetszolgáltató berendezésének meghibásodását, a hoszt-berendezés meghibásodását, a kommunikációs hálózat meghibásodását, természeti eseményeket, háborús cselekményeket, illetve a jogi korlátozásokat és a cenzúrát.

A jelen felhasználási feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a csalásért vagy csalárd hamis nyilatkozatokért, a gondatlanságból eredő halálért vagy személyi sérülésekért, vagy bármilyen egyéb felelősséget, amelyet a törvény értelmében nem lehet kizárni vagy korlátozni.

Vírusok, kártevők és biztonság

Minden ésszerű készséggel és gondossággal dolgozunk annak biztosításán, hogy a Honlap biztonságos legyen, mentes a vírusoktól és más kártevőktől.

Ön felelős azért, hogy megvédje a hardverét, szoftverét, adatait és más anyagait a vírusoktól, kártevőktől és más internetes biztonsági kockázatoktól.

Nem szabad a Honlapra vagy azon keresztül szándékosan vírusokat, kártevőket vagy bármilyen más kártékony vagy technológiai szempontból káros anyagot feltölteni.

Nem szabad megkísérelnie jogosulatlan hozzáférést szerezni a Honlap bármely részéhez, a Honlapot tároló szerverhez, illetve a Honlaphoz csatlakoztatott bármely más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz.

Nem szabad megtámadnia a Honlapot szolgáltatásmegtagadási támadás, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás útján vagy bármilyen más módszerrel.

A fent említett rendelkezések megsértésével előfordulhat, hogy bűncselekményt követ el a számítógépes visszaélésekről szóló 1990. évi törvény értelmében. Minden ilyen jellegű jogsértésről értesítjük az illetékes bűnüldöző hatóságokat, és teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal, felfedve az Ön személyazonosságát. Jogsértés esetén azonnal megszűnik a Honlap használatára vonatkozó joga.

Elfogadható használat szabályai

A Honlapot jogszerű módon használhatja. Konkrétan:

biztosítania kell, hogy teljes mértékben betartja a helyi, nemzeti, illetve nemzetközi törvényeket és/vagy szabályzatokat;

nem szabad törvénybe ütköző vagy csalárd módon, illetve célra használni a Honlapot;

nem szabad arra használni a Honlapot, hogy tudatosan olyan adatot küldjön, töltsön fel vagy más módon továbbítson, amely bármilyen típusú vírust, más kártevőt, illetve olyan kódot tartalmaz, amelyet arra terveztek, hogy károsan befolyásolja a számítógép hardverét, szoftverét vagy bármilyen típusú adatot; és

nem szabad a Honlapot olyan módon, illetve célra használni, amely szándékosan kárt okoz bármilyen személy(ek)nek.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük a Honlaphoz való hozzáférését, ha súlyosan megsérti a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit. Konkrétan a következő intezkedéseket tehetjük:

ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztjük a hozzáférési jogát a Honlaphoz;

írásos figyelmeztetésben részesítjük;

bírósági eljárást kezdeményezünk Ön ellen a jogsértéséből fakadó összes költség megtérítéséért kártalanítási alapon;

adott esetben további jogi lépéseket teszünk Önnel szemben;

szükséges esetben, illetve amint azt ésszerűen szükségesnek tartjuk, átadjuk az információkat a bűnüldöző hatóságoknak; és/vagy

bármely más intézkedés, amelyet ésszerűnek (és jogszerűnek) tartunk.

Ezennel kizárunk minden olyan felelősséget, amely a jelen felhasználási feltételek megsértése esetén tett esetleges válaszintézkedéseinkből ered (ideértve, de nem kizárólag a fent felsoroltakat).

Adatvédelmi regisztráció

Az adatvédelmi biztos hivatala regisztrálta a Geomant UK Ltd-t a ZA210786 regisztrációs referenciaszámon.

Adatvédelem és cookie-k

A Honlap használatát a Geomant weboldalon található cookie és adatvédelmi szabályzatok is vezérlik.

A jelen felhasználási feltételek módosítása

A jelen felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk. Bármely ilyen változás akkor válik kötelezővé Önre nézve, amikor a módosításokat végrehajtása után első alkalommal használja a Honlapot. Ezért azt tanácsoljuk, hogy időnként látogasson el az oldalra.

Kapcsolatfelvétel a Geomanttal

Ha bármilyen kérdése van a Honlapról vagy a jelen felhasználási feltételekről, vegye fel velünk a kapcsolatot az uk@geomant.com e-mailcímen.

Jog és joghatóság

A jelen felhasználási feltételeket, valamint az Önnel fennálló (szerződéses vagy más jellegű) viszonyunkat az angol törvények szabályozzák, és azok szerint kell értelmezni.

Ha Ön fogyasztó, a jelen felhasználási feltételekkel, az Önnel fennálló (szerződéses vagy más jellegű) viszonyunkkal, valamint az abból eredő vagy azzal összefüggő üggyel kapcsolatos bármely jogvita Anglia, Wales, Skócia vagy Észak-Írország bíróságainak a joghatósága alá tartozik a lakhelyétől függően.

Ha Ön egy üzleti vállalkozás képviselője, a jelen felhasználási feltételekkel, az Önnel fennálló (szerződéses vagy más jellegű) viszonyunkkal, valamint az abból eredő vagy azzal összefüggő üggyel kapcsolatos bármely jogvita Anglia és Wales bíróságainak a kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Hosztolt Contact Expert felhasználási feltételei

Geomant ingyenes próbaajánlat felhasználási feltételei

Ingyenes próbaajánlatunk 30 napos ingyenes feliratkozást tartalmaz a szolgáltatásainkra, valamint 2 napnyi szakértői munkavégzést, amely a szolgáltatások beállítására használható a legjellemzőbb forgatóönyv alapján.